تو همه ی خواسته ی من بودی من دروغ نگفتم
تو همچون بهشتی
قلبم تنهایی سالمی برایم ساخته
عشق حقیقی در چشمانت داشتی
اما شاید دروغ می گوی

جمعه پانزدهم 6 1387
X